Agony

  • Listen, someone’s screaming in agony – fortunately I speak it fluently.


    Agony